INFORMÁCIE PRE ŽIAKA

Ponuka zamestnávateľov pre vstup
do systému
duálneho vzdelávania.

Od 1. septembra 2015 sa prostredníctvom zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
č. 61/2015 Z. z. zaviedol systém duálneho vzdelávania. Ide o model odborného vzdelávania
a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie.

Zoznam škôl - žiak