INFORMÁCIE PRE ZAMESTNÁVATEĽA

Kvalitná firma znamená
dobré zázemie pre žiakov
.

Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania je najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

pdf-ikon-50Informácia ŠIOV a RZSDV pre zamestnávateľov v SDV v čase prerušenia vyučovania v školách – 23.6.2020, 4. vydanie

Bratislava, 4. vydanie informácie, 23.6.2020.

Sledujte aktualizáciu tejto informácie.


pdf-ikon-50Manuál implementácie SDV pre zamestnávateľa, strednú odbornú školu a zriaďovateľa_07 2020_deviate vydanie


pdf-ikon-50Základné dokumenty – nastavenie vzdelávacej cesty


pdf-ikon-50Vzdelávacia kapacita pracoviska

pdf-ikon-50Organizácia prijímacieho konania – šk. rok 2019/2020