Info pre OVP v šk roku 2020 2021 aktualizácia od 3.3.2021INFORMÁCIE PRE ZAMESTNÁVATEĽA

Kvalitná firma znamená
dobré zázemie pre žiakov
.

Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania je najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

pdf-ikon-50Uplatnenie nároku zamestnávateľa na zníženie základu dane z príjmov za zdaniteľné obdobie hospodárskeho roku 2020


pdf-ikon-50Manuál implementácie SDV pre zamestnávateľa, strednú odbornú školu a zriaďovateľa_dvanáste vydanie_od 1.7.2021


pdf-ikon-50Základné dokumenty – nastavenie vzdelávacej cesty


pdf-ikon-50Vzdelávacia kapacita pracoviska

pdf-ikon-50Organizácia prijímacieho konania 2021


pdf-ikon-50Absolventská skúška 2021- informácia pre zamestnávateľov


pdf-ikon-50Maturitná skúška 2021 – informácia pre zamestnávateľov


pdf-ikon-50Záverečná skúška 2021 – informácia pre zamestnávateľov