INFORMÁCIE PRE ZAMESTnÁVATEĽA

Kvalitná firma znamená
dobré zázemie pre žiakov
.

Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania je najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie pre zamestnávateľa

Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania je najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zároveň sa ňou rozumie aj zabezpečenie prípravy žiaka na výkon povolania v súlade so štátnym vzdelávacím programom, vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými osnovami pre systém duálneho vzdelávania.

Ak to vyžaduje charakter povolania alebo odborných činností, na ktoré sa žiak pripravuje, môže sa odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce určenom zamestnávateľom (servis alebo montáž u odberateľa, poskytovanie služieb zákazníkovi a pod.), pričom zamestnávateľ dodržiava podmienky výkonu praktického vyučovania v súlade s platnou legislatívou.

Tento systém vzdelávania tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa

Prečo systém duálneho vzdelávania?

Zamestnávatelia môžu začať odpovede na uvedenú otázku cez zisk, zvýšenie, šetrenie a zníženie nákladov.

  • informovanie zamestnávateľov o legislatívnych podmienkach systému duálneho vzdelávania,
  • informovanie zamestnávateľov o podmienkach získania spôsobilosti pre výkon praktického vyučovania a podpora zamestnávateľov pri získavaní osvedčenia pre výkon praktického vyučovania u zamestnávateľa,
  • podpora pri nábore zamestnávateľov pre vstup do systému duálneho vzdelávania,
  • podpora zamestnávateľov pri procesoch vstupu zamestnávateľa
    do systému duálneho vzdelávania,
  • príprava zamestnancov zamestnávateľa na výkon činnosti inštruktora,
  • administratívna podpora zamestnávateľov pri výkone praktického vyučovania atď.špecializácie.