INFORMÁCIE PRE ŠKOLU

Praktické vyučovanie
dáva cenné skúsenosti
.

Aby mohla škola aktívne spolupracovať so zamestnávateľom pri napĺňaní
jeho očakávaní v oblasti náboru žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy,
musí škola disponovať aktívnou spoluprácou so ZŠ.

Čo je praktické vyučovanie

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len osvedčenie). Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie.

Osvedčenie oprávňuje zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie žiakom, s ktorými zamestnávateľ uzatvorí učebnú zmluvu podľa § 19 zákona č. 61/2015

Špecifické úlohy školy v spojení
so systémom duálneho vzdelávania sú:

  • informovanie zamestnávateľov o legislatívnych podmienkach systému duálneho vzdelávania,
  • informovanie zamestnávateľov o podmienkach získania spôsobilosti pre výkon praktického vyučovania a podpora zamestnávateľov pri získavaní osvedčenia pre výkon praktického vyučovania u zamestnávateľa,
  • podpora pri nábore zamestnávateľov pre vstup do systému duálneho vzdelávania,
  • podpora zamestnávateľov pri procesoch vstupu zamestnávateľa
    do systému duálneho vzdelávania,
  • príprava zamestnancov zamestnávateľa na výkon činnosti inštruktora,
  • administratívna podpora zamestnávateľov pri výkone praktického vyučovania atď.špecializácie.

Aby mohla škola aktívne spolupracovať so zamestnávateľom pri napĺňaní jeho očakávaní v oblasti náboru žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy, musí škola disponovať aktívnou spoluprácou so ZŠ. Ako najúspešnejšie nástroje náboru žiakov sa v praxi uplatnili aktivity stredných odborných škôl zamerané na ukážky povolaní, exkurzie u zamestnávateľov, organizovanie technických krúžkov v škole alebo priamo u zamestnávateľa s podporou školy a pod., ktoré školy vykonávajú v spolupráci so zamestnávateľmi. Odporúča sa do týchto náborových aktivít zapojiť najmä absolventov školy, ktorí našli uplatnenie u spolupracujúcich zamestnávateľov.

Možno konštatovať, že ambícia školy uplatniť sa v systéme duálneho vzdelávania musí zodpovedať kondícii školy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktorú očakáva zamestnávateľ pre riešenie svojich potrieb v oblasti svojho plánu rozvoja ľudských zdrojov.

Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe zmluvnej spolupráce s vybranou strednou odbornou školou vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležitým predpokladom pre vstup školy do duálneho vzdelávania na základe partnerskej spolupráce so zamestnávateľom formou zmluvy o duálnom vzdelávaní je modernizácia a špecializácia odborného vzdelávania a prípravy v škole zohľadňujúca potreby trhu práce a požiadavky zamestnávateľov. K dosiahnutiu tohto stavu je potrebná aktívna spolupráca školy so združením zamestnávateľov, stavovskou alebo profesijnou organizáciou a samotnými zamestnávateľmi.

Do systému duálneho vzdelávania vstupuje najčastejšie konkrétny zamestnávateľ, ktorý na základe svojho rozhodnutia pre duálne vzdelávanie aktívne hľadá strednú odbornú školu na spoluprácu v duálnom vzdelávaní. Je preto potrebné, aby škola, ktorá má záujme o vstup do duálneho vzdelávania, mala svoj marketingový program a marketingové nástroje ako napr. webové sídlo školy zamerané aj na informácie k duálnemu vzdelávaniu.

Významný vplyv na úspešnosť školy pre vstup do duálneho vzdelávania má jednoznačné a zrozumiteľné nastavenie jednotlivých častí školského vzdelávacieho programu a prehľadnosť informácií o ponuke odborov štúdia, skladbe a odbornosti odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy, informácií o technickom zabezpečení úseku teoretického vyučovania určeného na teoretické odborné vzdelávanie a o technickom zabezpečení úseku praktického vyučovania školy a ďalších informácií, ktoré hľadá zamestnávateľ v procese výberu strednej odbornej školy na uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní.

V opačnom prípade môže mať slabá kondícia školy negatívny vplyv na dlhodobé zapojenie zamestnávateľa do duálneho vzdelávania. Zamestnávateľ, ktorý má skúsenosti s nenaplnením svojich očakávaní od systému duálneho vzdelávania, môže stratiť záujem o duálne vzdelávanie a nepokračovať v aktivitách duálneho vzdelávania. Zapojiť nanovo tohto zamestnávateľa do systému duálneho vzdelávania môže v budúcnosti vyžadovať omnoho viacej úsilia.

Významnú rolu v tejto oblasti zohráva preto aj zriaďovateľ školy, ktorý na základe svojej stratégie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy profiluje a špecializuje jednotlivé školy, ktorých je zriaďovateľom.