Prebehlo overovanie nového modelu záverečnej skúšky

Pilotného overenia novej záverečnej skúšky sa koncom školského roka 2018/2019 zúčastnilo celkovo 18 žiakov z 8 stredných odborných škôl. Všetky časti záverečnej skúšky boli vždy zrealizované v jeden deň u konkrétneho zamestnávateľa.

Model novej záverečnej skúšky je jednou z aktivít Národného projektu “Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP”. Výsledky záverečnej skúšky v rámci jej overovania sa použijú výlučne pre potreby projektu. Cieľom bolo zistiť, či skúšaný získal odbornú spôsobilosť pre výkon povolania. Nová záverečná skúška sa členila na teoretickú časť a praktickú časť. Prebiehala v poradí: písomná forma teoretickej časti skúšky, praktická časť skúšky, ústna forma teoretickej časti skúšky vo forme situačného rozhovoru počas praktickej časti skúšky a odborného rozhovoru po praktickej časti skúšky. Úlohy záverečnej skúšky boli spracované jednotnou formou v gescii stavovskej a profesijnej organizácie s vecnou pôsobnosťou k odboru vzdelávania, v ktorom sa  záverečná skúška vykonávala.

Celkové hodnotenie záverečnej skúšky
Percento úspešnosti záverečnej skúšky Slovné hodnotenie skúšky vyjadrené stavovskou a profesijnou organizáciou Prenos na aktuálne hodnotenie záverečnej skúšky známkou a celkovým prospechom.
92 – 100 % Výborný výkon nadštandardne spĺňajúci požiadavky odbornej spôsobilosti. Známka 1 – výborný

Prospel s vyznamenaním.

84 – 91 % Nadštandardný výkon spĺňajúci požiadavky odbornej spôsobilosti. Známka 2 – chválitebný

Prospel veľmi dobre.

76 – 83 % Výkon v celom rozsahu spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti. Známka 3 – dobrý

Prospel.

70* – 75 % Výkon vykazuje nedostatky. Ako celok výkon štandardne spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti. Známka 4 – dostatočný

Prospel dostatočne.

do 69 % Výkon nespĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti a chýbajú niektoré základné vedomosti a zručnosti. Známka 5 – nedostatočný

Neprospel.

Ako prvé sa overovanie novej záverečnej skúšky konalo v učebnom odbore obrábač kovov dňa 4.6.2019 u zamestnávateľa OMNIA KLF, Kysucké Nové Mesto, ktorý poskytuje praktickú časť výučby duálnym systémom vzdelávania. Nasledovali odbor obrábač kovov u zamestnávateľa duálneho vzdelávania VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s., odbor autoopravár – mechanik u zamestnávateľa duálneho systému vzdelávania Auto – impex , spol. s.r.o. Trnava, odbor kuchár u zamestnávateľa duálneho vzdelávania Wellness Hotel Diplomat  ****, Rajecké Teplice.  Ako posledná bola realizácia novej záverečnej skúšky v učebnom odbore vzdelávania obrábač kovov dňa 11.6.2019 zamestnávateľom Thyssenkrup rothe erde a.s., Považská Bystrica.

Absolventi záverečnej skúšky po prvýkrát získali spolu s vysvedčením ďalší dokument, ktorý obsahuje popis kľúčových a odborných kompetencií – dodatok k vysvedčeniu Europass.  Dodatok pomáha zamestnávateľom alebo vzdelávacím inštitúciám na Slovensku, a najmä v zahraničí, ľahšie porozumieť, aké schopnosti držiteľ vysvedčenia počas odborného vzdelávania a prípravy získal. Doplnok k vysvedčeniu vydáva Národné centrum Europass, ktoré je súčasťou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.