Newsletter Duál pre ZŠ 10/2017

Zrejme často a z viacerých strán počúvate, ako firmy stále informujú o nedostatku kvalifikovaných pracovníkov, systéme duálneho vzdelávania, absolventoch, ktorí si nevedia nájsť prácu po ukončení strednej školy. Áno, máte pravdu, znie moja odpoveď na vaše otázky, ktoré ste si práve položili po prečítaní prvých dvoch riadkov. Systém duálneho vzdelávania tu už bol pred rokom 1989 a do nášho vzdelávania sa dostal opätovne v roku 2015 aj po tom, ako na Slovensku rapídne klesol záujem o remeslá, stredné odborné, vzdelávanie. V čase keď narastá počet absolventov z odborov, o ktoré nie je na trhu práce záujem. Číslo: 1/2017 október 1. strana Pred tromi rokmi sme naštartovali partnerskú spoluprácu škola – žiak – zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania. No tá nie je bez účasti a záujmu žiakov možná. Tento školský rok už budeme mať prvých absolventov, ktorí nebudú smerovať na úrady práce, ale priamo ku konkrétnemu zamestnávateľovi a u neho pokračovať vo svojej kariére. Čo všetko systém duálneho vzdelávania obsahuje? Aká je v ňom úloha základných škôl? Aký je postup pri podávaní prihlášky? Akú máme dnes ponuku stredných odborných škôl a odborov vôbec? Čo je obsahom jednotlivých povolaní? Ktorí zamestnávatelia sú zapojení v systéme duálneho vzdelávania a aké benefity pre svojich žiakov ponúkajú? Odpovede na tieto otázky (a zopár ďalších) by sme vám radi priniesli a v pravidelnej mesačnej frekvencii prinášali v našom novom mesačníku newsletter Duál pre ZŠ. V ňom by sme chceli postupne predstaviť systém odborného školstva, kľúčové odbory a možnosti štúdia. Našou víziou je predstaviť alternatívu k dnešnému modelu gymnázium – vysoká škola. Priznávame sa, že sa inšpirujeme skúsenosťami zo Švajčiarska, z Rakúska a Nemecka. Z krajín, kde viac ako 70 % stredoškolákov študuje na stredných odborných školách. Z krajín, kde si vážia kvalifikovaného zamestnanca a ruku na srdce – vedia ho aj zaplatiť. Bol by som rád, keby sa náš mesačník stal vaším pomocníkom na hodinách, pomocníkom pri kariérovom poradenstve, pri rozhovoroch so žiakmi o strednej škole, alebo študijnom či učebnom odbore. Rovnako by som bol rád, keby ste svojim žiakom poradili, aby pri výbere strednej školy uvažovali aj nad perspektívou toho ktorého odboru. Hovoríme tomu aj uplatniteľnosť a v tomto smere je ekonomika života neúprosná – atraktívny odbor = perspektíva a ocenenie v budúcom zamestnaní. V každom mesačníku vám budeme prinášať aktuálne informácie o systéme duálneho vzdelávania, predstavíme jeden z učebných či študijných odborov, ktorý je možné takto študovať, odpovieme na najčastejšie otázky týkajúce sa systému duálneho vzdelávania. Želám vám príjemné čítanie tohto i nasledujúcich čísiel a verím, že mesačník bude pre vás inšpiráciou a poradcom.

JUDr. Ing. Michal Bartók
riaditeľ ŠIOV

pdf-ikon-50Newsletter Duál 10/2017