Newsletter Duál 01/2017

Vážení čitatelia,
pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania úspešne pôsobí Slovenské centrum cvičných firiem. Gestoruje cvičné firmy, prostredníctvom ktorých získavajú žiaci stredných odborných škôl a obchodných akadémií cenné a jedinečné skúsenosti s podnikaním. Mnohé z nich už píšu svoju históriu dlhé roky, ďalšie vznikajú každý školský rok. Každá z nich sa má možnosť prezentovať a žiaci ukázať svoje inovatívne myšlienky a energiu a nápady na viacerých podujatiach. Či už v rámci škôl, alebo na kontraktačných dňoch v rámci celoslovenských, ale aj medzinárodných podujatí. Cvičné firmy dávajú žiakom konkrétnu pridanú hodnotu v skúsenostiach, zvyšujú mieru poznatkov v oblasti ekonomiky, podnikania, marketingu, ale aj finančnej gramotnosti. Preto sme pre Vás pripravili monotematický zamerané vydanie mesačníka, ktoré približuje postavenie cvičných firiem a zvýrazňuje ich nezastupiteľné a aj nenahraditeľné miesto v podpore simulovaného podnikania, s čím sa spája aj príprava žiakov na úspešnú budúcnosť. Bez ohľadu na to, či sa rozhodnú ísť cestou vlastného podnikania, alebo budúceho zamestnania. Vážení čitatelia, dovoľte mi, aby som vám v mene Štátneho inštitútu odborného vzdelávania zaželal úspešný rok 2017 a verím, že mesačník DUÁL bude aj v tomto roku pre vás obľúbeným zdrojom informácií aj inšpirácií.

JUDr. Ing. Michal Bartók
riaditeľ ŠIOV

pdf-ikon-50Newsletter Duál 01/2017