Letné školy v rámci odborného vzdelávania a prípravy v školskom roku 2019/2020

Letné školy sú súčasťou opatrení rezortu školstva na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v stredných odborných školách.

 

Letná škola v rámci stredoškolského odborného vzdelávania nie je klasickou výučbou, ale je zameraná na odborný rozvoj žiakov v rámci ich prípravy na povolanie formou praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania a na rozvoj odborných vedomostí a zručností formou odborných kurzov, ktoré sú súčasťou školských vzdelávacích programov.

 

Letná škola má súčasne pomôcť žiakom adaptovať sa na začatie školského roka 2020/2021 po stránke vzdelávacej, socializačnej a výchovnej.

Letné školy v rámci odborného vzdelávania a prípravy sú organizované na báze dobrovoľnosti. Je na rozhodnutí zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania a na rozhodnutí strednej odbornej školy, či letnú pre svojich žiakov sprístupnia. Rovnako je na rozhodnutí zákonného zástupcu maloletého žiaka a na rozhodnutí plnoletého žiaka, či túto možnosť využije.

 

Organizátori letnej školy rešpektujú nariadenia ÚVZ SR platné v období realizácie letnej školy a prijímajú hygienické opatrenia pre prevenciu nákazy COVID-19.

 

Letné školy v rámci odborného vzdelávania a prípravy v školskom roku 2019/2020