Duálne vzdelávanie zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Kvalita zamestnancov musí byť
silnou stránkou na ceste za prosperitou.

Kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania je krok k úspechu.

5.1

Teoreticke východiska k prvkom smerovania žiakov
Prvky smerovania žiakov ZŠ na SOŠ
Spracovanie metodiky implementácie prvkov sprevádzania žiakov ZŠ
Vytvorenie vzdelávacieho programu + rozhodnutie o akreditácii

AKV schvalenie MSVVaS SR

Podpora kariéroveho vývinu žiaka primárneho a nižšieho stredného vzdelávania


5.2

Tvorba a akreditácia vzdelávacieho programu – v realizácii s termínom ukončenia 30.9.2017

5.2 a) Školský vzdelávací program v SDV

5.2 a) schválenie

5.2 b) Inovatívne metódy smerujúce k pôsobeniu SOS v SDV

5.2 b) schválenie


5.3

Zadefinovanie modernej strednej odbornej školy reflektujúc na potreby SDV – prebieha finalizácia výstupu na základe dokumentu Učiace sa Slovensko, ako aj návrhov na legislatívne úpravy súvisiace so zákonom č. 61/2015 Z.z., ktorý ovplyvní model fungovania SOŠ v SDV.

Vytvorenie profesijných štandardov kľúčových zamestnancov školy a PZ v SDV – prebieha finalizácia výstupu na základe dokumentu Učiace sa Slovensko, ako aj návrhov na legislatívne úpravy súvisiace so zákonom č. 61/2015 Z.z., ktorý ovplyvní model fungovania SOŠ v SDV.

Model zavedenia odbornej maturitnej skúšky do systému OVP a návrh jej implementácie – termín ukončenia 31.8.2018.

5.3 Kvalitatívny prieskum SDV

 


5.4

Zavedený model sprevádzania žiakov SOŠ k želanému stupňu kariérovej zrelosti
Porovnanie vývoja smerovania žiaka medzi školským systémom a SDV
Vypracované praktické úlohy a testy záujmov pre identifikáciu predpokladov žiakov v 11 skupinách študijných a učebných odborov
Príprava vzdelávacieho programu – kariérový koučing v SDV

5.4.3 Sprevádzanie a motivácia žiaka v SDV

5.4.3 schválenie