Duálne vzdelávanie zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Kvalita zamestnancov musí byť
silnou stránkou na ceste za prosperitou.

Kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania je krok k úspechu.

4.1

Implementácia systému duálneho vzdelávania na celoslovenskej, ako aj regionálnej úrovni
Manuál spôsobov na podporu aktivít žiakov ZŠ a ich rodičov v celkovom procese vstupu žiaka ZŠ do SDV

Manuál a dotazník získavania spätnej väzby zamestnávateľov vo vzťahu k SDV

Manuál a dotazník získavania spätnej väzby SŠ vo vzťahu k SDV

Manuál a dotazník spätnej väzby od žiakov vo vzťahu k SDV

Manuál a dotazník získavania spätnej väzby na činnosť Centra orientácie

Zriadené funkčné DUAL POINT (metodika činnosti DP)

Zriadené Centrum orientácie

Činnosť Duál pointov – Návrh vedenia osobného stretnutia so žiakom a jeho zákonným zástupcom

Činnosť centra orientácie – Podpora sprevádazania žiaka SOŠ

Spracovaná agenda spôsobilosti škôl užívať označenie COVP

Správa o vyhodnotení činnosti Duál pointov

Správa o prínose centier OVP

Aktualizovaný manuál implementácie SDV pre zamestnávateľa, strednú odbornú školu a zriaďovateľa _ od 1.3.2021-jedenaste-vydanie

Vzdelávacie programy pre aktivitu A.5.2

Inovatívne metódy smerujúce k pôsobeniu školy v systéme duálneho vzdelávania

Školsky vzdelávací program v SDV

 

4.2

  1. Návrhy na úpravu štátnych vzdelávacích programov na základe anályzy súčasných 29 štátnych vzdelávacích programov

Dodatky k ŠVP – RUP 2019

ŠVP 22 RUP 2019 SDV

ŠVP 23 24 RUP 2019 SDV

ŠVP 26 RUP 2019 SDV

ŠVP 27 RUP 2019 SDV

ŠVP 28 RUP 2019 SDV

ŠVP 29 RUP 2019 SDV

ŠVP 31 RUP 2019 SDV

ŠVP 32 RUP 2019 SDV

ŠVP 33 RUP 2019 SDV

ŠVP 34 RUP 2019 SDV

ŠVP 36 RUP 2019 SDV

ŠVP 37 RUP 2019 SDV

ŠVP 42 45 RUP 2019 SDV

ŠVP 62 63 64 RUP 2019 SDV

ŠVP 82 85 RUP 2019 SDV


Dodatky k ŠVP – RUP 2020

ŠVP 21 RUP 2020

ŠVP 22 RUP 2020

ŠVP 23 24 RUP 2020

ŠVP 25 RUP 2020

ŠVP 26 RUP 2020

ŠVP 27 RUP 2020

ŠVP 28 RUP 2020

ŠVP 29 RUP 2020

ŠVP 31 RUP 2020

ŠVP 32 RUP 2020

ŠVP 33 RUP 2020

ŠVP 34 RUP 2020

ŠVP 36 RUP 2020

ŠVP 37 RUP 2020

ŠVP 39 RUP 2020

ŠVP 42 45 RUP 2020

ŠVP 43 RUP 2020

ŠVP 62 63 64 RUP 2020

ŠVP 68 RUP 2020

ŠVP 72 RUP 2020

ŠVP 75 RUP 2020

ŠVP 76 RUP 2020

ŠVP 92 RUP 2020

Rámcové učebné plány
Za rok 2016 bolo vypracovaných 130 RUP
V roku 2017 sa inovovali RUP všetkých skupín odborov patriacich do NP Dual (23 skupín odborov)
RUP sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu.

 

2. Nové aktuálne učebné a štujné odbory podľa potrieb trhu práce a na základe analýzy min. 250 súčasných učebných a študijných odborov v nadväznosti na NSK a NSP.

Expiremntálne overeovanie nových odborov vzdelávania

Nová štruktúra odborov

 

3. Vzorové učebné plány a osnovy

Za rok 2016 bolo vypracovaných 39 vzorových učebných plánov a osnov (33 schválených):

Skupina odborov 21

Skupina odborov 22

Skupina odborov 23, 24

Skupina odborov 25

Skupina odborov 26

Skupina odborov 27

Skupina odborov 28

Skupina odborov 29

Skupina odborov 31

Skupina odborov 32

Skupina odborov 33

Skupina odborov 34

Skupina odborov 36

Skupina odborov 37

Skupina odborov 39

Skupina odborov 42, 45

Skupina odborov 43

Skupina odborov 62

Skupina odborov 63, 64

Skupina odborov 76

Skupina odborov 82 K

Skupina odborov 82, 85

Za rok 2017 bolo vypracovaných 22 vzorových učebných plánov a osnov

 

4. Normatívy materiálneho technického a priestorového zabezpečenia
Za rok 2016 vypracovaných 28 normatívov:

Skupina odborov 21

Skupina odborov 22

Skupina odborov 23, 24

Skupina odborov 25

Skupina odborov 26

Skupina odborov 27

Skupina odborov 28

Skupina odborov 29

Skupina odborov 31

Skupina odborov 32

Skupina odborov 33

Skupina odborov 34

Skupina odborov 36

Skupina odborov 37

Skupina odborov 42,45

Skupina odborov 43

Skupina odborov 62

Skupina odborov 63,64

Skupina odborov 82, 85

Skupina odborov 82K

Za rok 2017 v príprave 27 normatívov

 

5. Jednotné zadanie ukončovania štúdia pre odbory v SDV

Nová záverečná skúška

Odborná maturitná skúška – legislatívny návrh