Duálne vzdelávanie zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Kvalita zamestnancov musí byť
silnou stránkou na ceste za prosperitou.

Kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania je krok k úspechu.

4.1

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Služby národného projektu“
Prieskum na zabezpečenie priestorov pre DualPointy a Centrum orientácie
Manuál implementácie SDV pre zamestnávateľa, strednú odbornú školu a zriaďovateľa Vzdelávací program pre aktivitu 5.2.

Agenda spôsobilosti školy užívať označenie COVP

Dokument „Metodika a model činnosti Duál Point-u“

Manuál a dotazník získavania spätnej väzby SŠ vo vzťahu k SDV

Manuál a dotazník získavania spätnej väzby zamestnávateľov vo vzťahu k SDV

Manuál a dotazník spätnej väzby od žiakov vo vzťahu k SDV

Manuál a dotazník získavania spätnej väzby na činnosť Centra orientácie

Manuál činnosti centier OVP

Manuál jednotných metodických a interných pokynov zapojenia zamestnávateľov do SDV a jednotnej koordinácie postupu všetkých aktérov vstupujúcich do SDV

Manuál spôsobov na podporu aktivít žiakov ZŠ a ich rodičov v celkovom procese vstupu žiaka ZŠ do SDV

Metodika a model činnosti Centra orientácie

Podpora sprevádzania žiaka SOŠ

Právne a legislatívne zásahy potrebné na implementáciu Centra orientácie

Návrh vedenia osobného stretnutia so zamestnávateľom

Návrh vedenia osobného stretnutia so žiakom a jeho zákonným zástupcom

 

4.2

Normatívy materiálneho technického a priestorového zabezpečenia
Za rok 2016 vypracovaných 28 normatívov:

Skupina odborov 22

Skupina odborov 23, 24

Skupina odborov 25

Skupina odborov 26

Skupina odborov 27

Skupina odborov 28

Skupina odborov 29

Skupina odborov 31

Skupina odborov 32

Skupina odborov 33

Skupina odborov 34

Skupina odborov 36

Skupina odborov 37

Skupina odborov 42,45

Skupina odborov 43

Skupina odborov 62

Skupina odborov 63,64

Skupina odborov 82, 85

Skupina odborov 82K

Pre skupinu odborov 21 sú normatívy v príprave
Za rok 2017 v príprave 27 normatívov

Vzorové učebné plány a osnovy

Za rok 2016 bolo vypracovaných 39 vzorových učebných plánov a osnov (33 schválených):

Skupina odborov 21

Skupina odborov 22

Skupina odborov 23, 24

Skupina odborov 25

Skupina odborov 26

Skupina odborov 27

Skupina odborov 28

Skupina odborov 29

Skupina odborov 31

Skupina odborov 32

Skupina odborov 33

Skupina odborov 34

Skupina odborov 36

Skupina odborov 37

Skupina odborov 39

Skupina odborov 42, 45

Skupina odborov 43

Skupina odborov 62

Skupina odborov 63, 64

Skupina odborov 76

Skupina odborov 82 K

Skupina odborov 82, 85

Za rok 2017 bolo vypracovaných 22 vzorových učebných plánov a osnov

Rámcové učebné plány
Za rok 2016 bolo vypracovaných 130 RUP
V roku 2017 sa inovovali RUP všetkých skupín odborov patriacich do NP Dual (23 skupín odborov)
RUP sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu.

Počet učebných zmlúv na školský rok 2016/2017: 998 (karty účastníka)
Počet duálnych zmlúv 2016/2017: 100

Počet učebných zmlúv na školský rok 2017/2018: odhad 1341
Počet duálnych zmlúv 2017/2018: prebieha zber DZ s termínom do 31.12.2017

Správa za rok 2016 A4

Správa za rok 2017 A4

Správa za rok 2018 A4