Duálne vzdelávanie zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Kvalita zamestnancov musí byť
silnou stránkou na ceste za prosperitou.

Kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania je krok k úspechu.

3.1.
Vypracovanie návrhu na konštituovanie a zapojenie skupiny expertov na národnej úrovni a 8 regionálnych skupín expertov do implementácie systému duálneho vzdelávania

Vytvorenie národnej platformy
- zloženie národnej platformy, schéma
- pracovné stretnutia národnej platformy

Vytvorenie regionálnej platformy - jedna v každom kraji
- zloženie regionálnych platforiem, schéma
- pracovné stretnutia regionálnych platforiem

Sieť SOŠ - Návrh novej siete stredných škôl
Plán implementácie zavádzanie novej siete stredných škôl (reštrukturalizácie) pre jednotlivé samosprávne kraje


3.2.
Aktualizácia manuálu pre postup pri príprave VZN o určovaní počtu tried v jednotlivých učebných a študijných odboroch prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku.
Manuál pre postup pri príprave VZN o určovaní počtu tried v jednotlivých učebných a študijných odboroch prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku
Manuál bol pripravený a je predložený na Radu vlády pre OVP


3.3.
Realizácia procesu nastavenia plánov výkonov škôl
Verifikované potreby trhu práce 2017
Verifikované potreby trhu práce 2018 – realizácia od 1.1.2018
Podklady na vypracovanie návrhov VZN týkajúcich sa plánov výkonov na školské roky 2017/2018 – plánovanie 2017_2018
Podklady na vypracovanie návrhov VZN týkajúcich sa plánov výkonov na školské roky 2018/2019 – zasielame plánovaciu tabuľku 2018_2019
Analýza implementácie plánov výkonov a vyhodnotenie úspešnosti určených plánov výkonov z pohľadu potrieb trhu práce a uplatnenia absolventov pre roky 2017 – v realizácii do 31.1.2018
Analýza implementácie plánov výkonov a vyhodnotenie úspešnosti určených plánov výkonov z pohľadu potrieb trhu práce a uplatnenia absolventov pre roky 2018

Záverečné správy

Plánovacie tabuľky VÚC