Čo je to duálne vzdelávanie?

Kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste za prosperitou.

Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania je krok k úspechu. Výnimočnosť v partnerstve znamená aktívnu spoluprácu žiakov, škôl a firiem.

 

Výnimočnosť v partnerstve.

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom.

Je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka.

 

Praktické vyučovanie

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa.

Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor.

Pre žiaka

Ponuku učebných miest v systéme duálneho vzdelávania pre školský rok 2018/2019 nájdete tu.

Pre školu

Ponuku učebných miest v systéme duálneho vzdelávania pre školský rok 2018/2019 nájdete tu.

Pre zamestnávateľa

Ponuku učebných miest v systéme duálneho vzdelávania pre školský rok 2018/2019 nájdete tu.