Duálne vzdelávanie už aj v obchodných akadémiách

Prepojenie teórie s praktickou prípravou žiakov priamo u zamestnávateľa v rámci obchodných akadémii je veľkým krokom dopredu pre školy aj pre samotné duálne vzdelávanie. Duál sa ním rozširuje o ďalšie veľmi dôležité odvetvie, žiaci obchodných akadémií majú k dispozícii všetky výhody, ktoré tento typ vzdelávania prináša.

Obchodná akadémia v Rožňave je jediná na Slovensku, ktorej bolo udelené  oprávnenie používať popri svojom názve aj názov Centrum odborného vzdelávania a prípravy. To ju zaväzuje k úzkej spolupráci s firmami a zároveň k zabezpečovaniu vzdelávania žiakov pre potreby praxe. Chytila sa myšlienky vzdelávania žiakov aj priamo u zamestnávateľov a celý školský rok 2018/2019 pracovala na príprave podkladov pre zavedenie systému duálneho vzdelávania od školského roka 2019/2020. Riaditeľ školy PaedDr. Viktor  Baláž  prijal tiež miesto v pracovnej skupine pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania (ŠIOV)  na spoluprácu pri riešení systému duálneho vzdelávania v odboroch 63 a 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby.

„Pre obchodné akadémie je duálne vzdelávanie niečo nové. Myslím si však, že sa určite uplatní, lebo len prepojením teórie s praxou budeme vedieť vzdelávať absolventov, ktorí budú môcť ihneď „naskočiť“ do reálneho sveta firiem. Verím, že sa žiakom tento systém vzdelávania bude páčiť,“ konštatoval riaditeľ školy Baláž.

Škola má duálne zmluvy so 6 firmami, medzi ktorými sú aj živnostníci, malé a stredné podniky. Po prijímacích skúškach získala ôsmich žiakov, ktorí po konzultáciách aj so zákonnými zástupcami prejavili záujem o SDV. Boli im ponúknuté firmy, s ktorými škola podpísala duálnu zmluvu a minulý týždeň už títo žiaci a ich zákonní zástupcovia za prítomnosti vedenia školy podpísali učebné zmluvy so zamestnávateľmi. Vytvorila sa jedna skupina v triede, ktorá sa bude vzdelávať v SDV.

„V budúcnosti chceme ďalej rozvíjať systém duálneho vzdelávania v našej škole. Zriaďovateľovi sme, zaslali po prerokovaní požiadavku na otvorenie triedy s 20 žiakmi vzdelávanými v SDV,“ uzavrel Baláž.