Kvalitná firma – Dobré zázemie pre žiakov

Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania je najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň sa ňou rozumie aj zabezpečenie prípravy žiaka na výkon povolania v súlade so štátnym vzdelávacím programom, vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými osnovami pre systém duálneho vzdelávania.

Ak to vyžaduje charakter povolania alebo odborných činností, na ktoré sa žiak pripravuje, môže sa odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce určenom zamestnávateľom (servis alebo montáž u odberateľa, poskytovanie služieb zákazníkovi a pod.), pričom zamestnávateľ dodržiava podmienky výkonu praktického vyučovania v súlade s platnou legislatívou.

Tento systém vzdelávania tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa.

Prečo systém duálneho vzdelávania?

Zamestnávatelia môžu začať odpovede na uvedenú otázku cez zisk, zvýšenie, šetrenie a zníženie.

 • Ide o zisk vyššej odbornosti zamestnancov.
 • Získanie možnosti vyberať si nových, kvalitných zamestnancov.
 • Zvýšenie stability firmy.
 • Zvýšenie záujmu nových odberateľov.
 • Zvýšenie zisku firmy.
 • Zvýšenie lojality zamestnancov.
 • Šetrenie nákladov na nábor zamestnancov.
 • Šetrenie nákladov na rekvalifikáciu zamestnancov.
 • Zníženie fluktuácie zamestnancov.
 • Zlepšenie pracovných návykov zamestnancov.
 • Zlepšenie imidžu firmy a firemnej kultúry.