Žiaka pre firmu vychováva aj inštruktor duálneho vzdelávania

Bratislava – 11. mája 2017 – „Do duálu sme vstúpili, aby sme získali kvalifikovaných zamestnancov,“ zhrnul reálnu situáciu slovenských firiem Ivan Kubala. Ako zástupca spoločnosti Pankl Automotive Slovakia Topoľčany sa zúčastnil školenia inštruktorov v systéme duálneho vzdelávania, aby do firmy priniesol nové poznatky k postaveniu inštruktora vo firme, spolupráce so strednou odbornou školou, ale hlavne k príprave samotných žiakov.

Certifikované školenia inštruktorov spustil v týchto dňoch v spolupráci so zamestnávateľmi práve Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) s cieľom vyškoliť ich 250 do konca roka 2017.   

„Od školenia očakávam najmä dostatok informácií tak, aby som mohol pracovať so žiakmi a firma splnila  podmienky na rozšírenie vzdelávacej kapacity v systéme duálneho vzdelávania. Naším cieľom je rozšíriť ich o väčší počet žiakov v študijnom odbore programátor obrábacích strojov (CNC stroje),“ pokračuje Ivan Kubala. Jeho slová doplnil aj Ladislav Kováč, externý poradca duálneho vzdelávania zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), čím podčiarkol úlohu samotného inštruktora: „Ako inštruktori si musíte uvedomiť, že nepracujete so žiakom odborného výcviku, pracujete so svojím novým, budúcim kolegom.“

Inštruktor je vnímaný ako spojivo medzi žiakom a firmou. Sprevádza žiaka počas celého štúdia na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa, vytvára vzťah žiaka k firme a je zodpovedný za zručnosti, ktoré žiak počas štyroch rokov získa.

Samotné školenie poskytne informácie o význame inštruktora, o ich povinnostiach, aké legislatívne normy splniť, na čo všetko sa pripraviť, ako spolupracovať so školou, či byť súčinný na tvorbe štátnych vzdelávacích programov, ai.

Prvým žiakom sa inštruktori začali venovať v roku 2015, zákon im povoľoval ročný odklad absolvovať školenie inštruktorov praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Povinnosť absolvovať školenie majú všetci inštruktori – jeho absolvovaním si zabezpečia kvalifikačný predpoklad na prácu so žiakmi. Jednotlivé termíny školení sú stanovené tak, aby k začiatku nového školského roka (2017/2018) boli inštruktori pripravení venovať sa žiakom na všetkých pracoviskách zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania.

Firmy na jednej strane avizujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, na druhej strane je však naozaj ťažké presvedčiť ich, aby do systému duálneho vzdelávania vstúpili. „Povedomie o výhodách duálneho systému sa v našich podnikateľoch buduje iba postupne,“ hovorí Ladislav Kováč z SOPK a dodáva“ „No keď tak urobia, aktívne sa začnú podieľať na vzdelávaní žiakov, získavajú budúceho zamestnanca, ktorý spĺňa potrebné vedomosti, kvalifikáciu a je pripravený plnohodnotne sa zapojiť do pracovného procesu hneď po skončení štúdia.“

K jeho slovám sa pridal aj Ivan Kubala a vyzdvihol ich firmu ako priekopníka duálneho vzdelávania a dodal, že síce je potrebné spĺňať mnohé podmienky, ale ich cieľom je vychovať si nástupcov so vzťahom k firme. Rovnako sa firme  vstupom do duálneho vzdelávania zvýšil počet záujemcov zo strany mladých ľudí. 

Viac informácií o školeniach i vstupe do systému duálneho vzdelávania získate www.dualnysystem.sk  alebo priamo v stavovských a profesijných organizáciách.