Čo je to praktické vyučovanie

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania
u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len osvedčenie). Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie.

Osvedčenie oprávňuje zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie žiakom, s ktorými zamestnávateľ uzatvorí učebnú zmluvu podľa § 19 zákona č. 61/2015

Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na základe zmluvnej spolupráce s vybranou strednou odbornou školou vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležitým predpokladom pre vstup školy do duálneho vzdelávania na základe partnerskej spolupráce so zamestnávateľom formou zmluvy o duálnom vzdelávaní je modernizácia a špecializácia odborného vzdelávania a prípravy v škole zohľadňujúca potreby trhu práce a požiadavky zamestnávateľov. K dosiahnutiu tohto stavu je potrebná aktívna spolupráca školy so združením zamestnávateľov, stavovskou alebo profesijnou organizáciou a samotnými zamestnávateľmi.

Špecifické úlohy školy v spojení
so systémom duálneho vzdelávania sú:
  • informovanie zamestnávateľov o legislatívnych podmienkach systému duálneho vzdelávania,

  • informovanie zamestnávateľov o podmienkach získania spôsobilosti pre výkon praktického vyučovania a podpora zamestnávateľov pri získavaní osvedčenia pre výkon praktického vyučovania u zamestnávateľa,

  • podpora pri nábore zamestnávateľov pre vstup do systému duálneho vzdelávania,

  • podpora zamestnávateľov pri procesoch vstupu zamestnávateľa
    do systému duálneho vzdelávania,

  • príprava zamestnancov zamestnávateľa na výkon činnosti inštruktora,

  • administratívna podpora zamestnávateľov pri výkone praktického vyučovania atď.špecializácie.

Do systému duálneho vzdelávania vstupuje najčastejšie konkrétny zamestnávateľ, ktorý na základe svojho rozhodnutia pre duálne vzdelávanie aktívne hľadá strednú odbornú školu na spoluprácu v duálnom vzdelávaní. Je preto potrebné, aby škola, ktorá má záujme o vstup do duálneho vzdelávania, mala svoj marketingový program a marketingové nástroje ako napr. webové sídlo školy zamerané aj na informácie k duálnemu vzdelávaniu.

Významný vplyv na úspešnosť školy pre vstup do duálneho vzdelávania má jednoznačné a zrozumiteľné nastavenie jednotlivých častí školského vzdelávacieho programu a prehľadnosť informácií o ponuke odborov štúdia, skladbe a odbornosti odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy, informácií o technickom zabezpečení úseku teoretického vyučovania určeného na teoretické odborné vzdelávanie a o technickom zabezpečení úseku praktického vyučovania školy a ďalších informácií, ktoré hľadá zamestnávateľ v procese výberu strednej odbornej školy na uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní.

Aby mohla škola aktívne spolupracovať so zamestnávateľom pri napĺňaní jeho očakávaní v oblasti náboru žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy, musí škola disponovať aktívnou spoluprácou so ZŠ. Ako najúspešnejšie nástroje náboru žiakov sa v praxi uplatnili aktivity stredných odborných škôl zamerané na ukážky povolaní, exkurzie u zamestnávateľov, organizovanie technických krúžkov v škole alebo priamo u zamestnávateľa s podporou školy a pod., ktoré školy vykonávajú v spolupráci so zamestnávateľmi. Odporúča sa do týchto náborových aktivít zapojiť najmä absolventov školy, ktorí našli uplatnenie u spolupracujúcich zamestnávateľov.

Možno konštatovať, že ambícia školy uplatniť sa v systéme duálneho vzdelávania musí zodpovedať kondícii školy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktorú očakáva zamestnávateľ pre riešenie svojich potrieb v oblasti svojho plánu rozvoja ľudských zdrojov.

V opačnom prípade môže mať slabá kondícia školy negatívny vplyv na dlhodobé zapojenie zamestnávateľa do duálneho vzdelávania. Zamestnávateľ, ktorý má skúsenosti s nenaplnením svojich očakávaní od systému duálneho vzdelávania, môže stratiť záujem o duálne vzdelávanie a nepokračovať v aktivitách duálneho vzdelávania. Zapojiť nanovo tohto zamestnávateľa do systému duálneho vzdelávania môže v budúcnosti vyžadovať omnoho viacej úsilia.

Významnú rolu v tejto oblasti zohráva preto aj zriaďovateľ školy, ktorý na základe svojej stratégie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy profiluje a špecializuje jednotlivé školy, ktorých je zriaďovateľom.

close