Dokumenty na stiahnutie

Postavenie strednej odbornej školy v duálnom vzdelávaní Dôležité termíny pre prijímacie konanie Rozhodovanie riaditeľa školy vo vzťahu k žiakovi s učebnou zmluvou Nariadenie vlády SR č. 208/ 2015 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR 630/2008 Z .z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania Vyhláška č. 65/2015 Z. z. o stredných školách Vzor zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou. Vzor učebnej zmluvy medzi zamestnávateľom a žiakom Vzor oznámenia o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania Vecná pôsobnosť stavovských a profesijných organizácií v oblasti OVP Manuál pre zamestnávateľa, strednú odbornú školu a zriaďovateľa školy Procesy vstupu školy do duálneho vzdelávania Duál 18+ formou 1-ročného skráteného štúdia Duál 18+ formou 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia s odborným výcvikom Duál 18+ formou 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia s odbornou praxou Duál 18+ formou 2-ročného skráteného štúdia Duál 18+ formou vyššieho odborného štúdia Finančné zabezpečenie žiaka 7 2017 Hmotné zabezpečenie žiaka 7 2017 Stanovisko vo veci uplatnenia nároku na úrazové dávky v prípade pracovného úrazu žiaka strednej školy