Čo je to dúalne vzdelávanie?

Kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste za prosperitou.

Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania je krok k úspechu. Výnimočnosť v partnerstve znamená aktívnu spoluprácu žiakov, škôl a firiem.

Viac o Duálnom vzdelávani
Výnimočnosť v partnerstve

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom.

Je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka.

Praktické vyučovanie

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa.

Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor.

close